Preventie en integriteits beleid

Beleid

Stichting Venzo is een fondsenwervende rechtspersoon, met een aantal betaalde medewerkers, een stagiaire en één op kantoor werkende vrijwilliger. Als stichting werft en bemiddelt Venzo vrijwilligers naar maatschappelijke organisaties. Tijdens de bemiddeling en matching stuurt Venzo bij deze organisaties aan op het tekenen van een vrijwilligersovereenkomst. Wij vinden het belangrijk om een veilige omgeving te creëren.

Stichting Venzo valt (qua doelstelling) onder categorie A en B van de Erkenningsregeling, waarvoor de volgende mogelijke schendingen als risico worden genoemd:

Schendingen rond Machtsmisbruik
Corruptie, belangenverstrengeling, lekken van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid.

Financiële schendingen
Fraude, diefstal, misbruik van ter beschikking gestelde goederen of diensten, verwijtbare verspilling.

Interpersoonlijke schendingen
Discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld. Waar het gaat om ‘gedragingen die naar maatstaven van Nederlandse recht strafbaar en/of verboden zijn’ vinden deze hun definitie en begrenzing in de Nederlandse wet. In het wetboek van strafrecht (bijvoorbeeld de misdrijven tegen de zeden uit titel XIV) en het verbod op (seksuele) intimidatie uit de Algemene wet gelijke behandeling. Waar het gaat om de meldplicht van ‘ernstige (seksuele) misdragingen en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag’ gaat het in ieder geval om de strafbare en verboden gedragingen. Daarnaast kunnen zich ernstige gedragingen voordoen die strikt genomen niet strafbaar of verboden zijn, maar die binnen de context van je eigen integriteits- en gedragsregels als ernstig zijn aan te merken en die bijvoorbeeld aanleiding kunnen geven tot ontslag (op staande voet) of andere zware disciplinaire ingrepen.

Statement

Stichting Venzo acht een veilige omgeving voor en door alle vrijwilligers (hieronder tevens bestuursleden) van groot belang.

Stichting Venzo acht het van belang dat er door haar organisatie of daarmee verbonden vrijwilligers geen in- of externe integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag wordt begaan; Stichting Venzo acht het haar taak om alle integriteitsschending of grensoverschrijdend gedrag of te voorkomen.

Stichting Venzo voldoet aan alle Nederlandse wet- en regelgeving en heeft haar financiële integriteit reeds gewaarborgd via haar administratiekantoor Lotus Accountancy en Belastingadvies en Van Doorne N.V.

Maatregelen

Stichting Venzo is alert op alle vormen van voor de organisatie relevante bovenstaande risico’s op integriteitsschending en neemt daartoe de volgende (nieuwe) maatregelen.

Het bestuur en de medewerkers van stichting Venzo waarborgen dat vrijwilligers of derden een klacht kunnen indienen omtrent vermeende integriteitsschending en/of grensoverschrijdend gedrag. Binnen de staf hebben wij een medewerker verantwoordelijk gesteld voor integriteit. Er is een gedragscode die bekend is bij eenieder.

Er is een vertrouwenspersoon, die formeel buiten de organisatie valt waarbij integriteitsschending/grensoverschrijdend gedrag middels een klacht, veilig kan worden gemeld.

De vertrouwenspersoon legt een klacht zo snel mogelijk ter behandeling neer bij alle afzonderlijke leden van het bestuur.

Een klacht zal door het bestuur zo snel mogelijk worden behandeld. Uiterlijk ter eerstvolgende bestuursvergadering of, ingeval van evidente spoedeisendheid op zo kort mogelijke termijn in speciale vergadering (telefonisch/digitaal).

Het bestuur schorst een medewerker of vrijwilliger waarover een klacht binnenkomt per direct tot nader order.

Eerst na overleg en beoordeling (hoor/wederhoor) neemt het bestuur op basis van besluit bij meerderheid van stemmen, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk alle passende maatregelen om verdere integriteitschending en/of grensoverschrijdend gedrag structureel te beëindigen en te voorkomen.

Stichting Venzo zet de kennis en informatie van een externe integriteitsmedewerker in als blijkt dat er ondersteuning buiten de organisatie nodig is.