Algemene voorwaarden Venzo

1. Definities
a. Opdrachtgever: rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee Venzo een overeenkomst van Opdracht sluit.
b. Organisatie: een organisatie waarvoor Venzo werkzaamheden verricht of waarvoor Venzo een Vrijwilliger zoekt;
c. Vrijwilliger: natuurlijke persoon waarvoor Venzo een leerwerkplek of vrijwilligersbaan probeert te zoeken bij een Opdrachtgever;
d. Venzo: gebruiker van deze algemene voorwaarden, bemiddelaar en opdrachtnemer;
e. Opdracht: een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Venzo, waarbij Opdrachtgever Venzo – indien de aard van de opdracht dat vereist – betaalt voor de uitvoering van de overeenkomst;
f. Match: de situatie waarbij door Venzo voor een vacature van Opdrachtgever een geschikte Vrijwilliger is gevonden om de vacature te vullen;
g. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail bedoeld, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat.
2. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Venzo en Opdrachtgever.
2. Algemene voorwaarden van Organisatie worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op enige rechtsbetrekking tussen Venzo en Organisatie.
3. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken wanneer partijen dit gezamenlijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Aanbod en Aanvaarding
1. Venzo en Opdrachtgever treden eerst in gesprek om de hulpvraag te inventariseren.
2. Na voormeld gesprek bepaalt Venzo of er sprake is van een hulpvraag die binnen de gesubsidieerde taakstelling van Venzo valt of dat het een hulpvraag is waarvoor Opdrachtgever aan Venzo een vergoeding zal moeten betalen. Venzo stelt Opdrachtgever hiervan op de hoogte zodra duidelijk is in welke categorie de hulpvraag valt.
3. In het geval van een Opdracht zal Venzo eerst na het gesprek een offerte opmaken voor Opdrachtgever. Deze offerte zal een projectvoorstel bevatten. Opdrachtgever kan met de offerte akkoord gaan door deze te ondertekenen en aan Venzo te retourneren.
4. Prijsopgaven, offertes en projectvoorstellen kunnen wijzigen door onder meer (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden, wijzigingen in de Opdracht en/of wijzigingen in de prijzen van in te kopen diensten of producten. Venzo zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen wanneer er sprake is van een dergelijke wijziging.
5. Venzo is niet verplicht elke Opdrachtgever te accepteren en diensten aan hen te leveren. Venzo mag zonder opgaaf van reden een Opdrachtgever weigeren.
6. Venzo behoudt het recht voor om een Opdracht te weigeren of de hulpvraag terug te geven en werkzaamheden te stoppen, wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die het voor Venzo onaanvaardbaar maakt om de werkzaamheden uit te voeren.
7. Een overeenkomst tussen Venzo en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij betaalde Opdracht, hebben Partijen over en weer een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging geschiedt schriftelijk.
4. Verplichtingen Organisatie
1. Wanneer Venzo een Match heeft gevonden tussen Organisatie en Vrijwilliger, dient Organisatie de verdere sollicitatieprocedure zelfstandig af te wikkelen. Venzo is geen partij bij deze sollicitatieprocedure, tenzij anders overeengekomen.
2. Wanneer er sprake is van een Match, dient Organisatie Venzo binnen redelijke termijn op de hoogte te brengen van het verloop van de sollicitatieprocedure.
3. Wanneer er sprake is van een Match, dient Organisatie met Vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst te sluiten.
4. Organisatie zorgt ervoor dat Venzo een kopie van deze Vrijwilligersovereenkomst ontvangt.
5. Organisatie is verplicht alle benodigde verzekeringen te sluiten ten behoeve van Vrijwilliger voor de door Vrijwilliger te verrichten werkzaamheden.
6. Organisatie zal zorgen voor de begeleiding van Vrijwilliger, zodat Vrijwilliger diens vrijwilligersbaan op de juiste manier kan uitvoeren.
7. Organisatie zal zorgen dat alle gegevens actueel zijn en actueel gehouden worden, waaronder maar niet uitsluitend met betrekking tot de geplaatste Vrijwilliger.
8. Wanneer Organisatie niet tevreden is over Vrijwilliger of over de Match, dient Organisatie dit zo snel mogelijk aan Venzo te melden.
9. Organisatie dient aan Venzo alle informatie te leveren die nodig is voor de juiste uitvoering van de dienstverlening of voor de juiste en tijdige uitvoering van de Opdracht.
10. Wanneer een vacature bij Organisatie op andere wijze, niet zijnde via Venzo, vervuld is, dient Organisatie dit zo spoedig mogelijk aan Venzo te melden.
5. Aansprakelijkheid
1. Venzo is nimmer aansprakelijk voor enig doen of nalaten van Venzo of een van haar vrijwilligers noch voor enige directe of indirecte schade geleden door Organisatie, als gevolg van deze overeenkomst of als gevolg van enig doen of nalaten door Venzo of haar vrijwilligers, tenzij er sprake is van roekeloosheid of opzet.
2. Indien Venzo wel aansprakelijk is, overstijgt deze aansprakelijkheid nooit het bedrag dat door de verzekering van Venzo vergoed wordt. In het geval van een duurovereenkomst met een Opdrachtgever, overstijgt de vergoeding nimmer de hoogte van de facturen van de laatste zes maanden.
3. Venzo is niet aansprakelijk voor mismatches of het niet kunnen vinden van een Match en de daarmee gepaard gaande kosten of gederfde inkomsten en gederfde winst.
4. Venzo is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van Vrijwilliger, nadat er een Match heeft plaatsgevonden. Organisatie dient een vrijwilligersovereenkomst te sluiten met Vrijwilliger. Venzo is geen partij in deze vrijwilligersovereenkomst.
5. Wanneer Venzo een Opdrachtgever helpt en ondersteunt bij subsidieaanvragen, geeft Venzo geen garantie op het daadwerkelijk verkrijgen van deze subsidie. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het indienen van de subsidieaanvragen.
6. Venzo is niet aansprakelijk voor enig gevolg van de door haar verleende dienstverlening, met name op het gebeid van advies. Het opvolgen en toepassen van het advies is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Resultaten zijn derhalve mede afhankelijk van de inspanningen van Opdrachtgever.

6. Geheimhouding

1. Venzo en Opdrachtgever zullen over en weer geheimhouding betrachten met betrekking tot bedrijfsspecifieke informatie, waaronder maar niet uitsluitend financiële gegevens en gegevens met betrekking tot medewerkers. Informatie wordt bovendien als geheimhoudersinformatie beschouwd, wanneer dit als zodanig, althans als vertrouwelijk is aangemerkt.
2. Venzo zal bovendien Vrijwilligers instrueren vertrouwelijkheid te betrachten wanneer zij bij Opdrachtgever werkzaamheden zullen verrichten.
7. Vergoeding en betaling
1. Opdrachtgever moet aan Venzo de vooraf overeengekomen vergoeding voldoen. Wanneer geen vergoeding is overeengekomen, kan Venzo de door haar gebruikelijke en redelijke vergoeding in rekening brengen.
2. Venzo zal slechts meerwerk verrichten of kosten maken, wanneer dit vooraf is overeengekomen tussen partijen.
3. Venzo verstuurt maandelijks (elektronische) facturen voor de verrichte werkzaamheden.
4. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
5. Wanneer de vergoeding niet tijdig door Venzo is ontvangen, is Venzo gerechtigd de verdere werkzaamheden op te schorten tot alle openstaande facturen zijn voldaan.
8. Overige
1. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Klachten dienen eerst te worden voorgelegd aan Venzo, zodat zij in de gelegenheid wordt gesteld om schade te beperken en problemen op te lossen.
3. Geschillen die niet in den minne geschikt kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Venzo
Amsterdam
KvK 52808866
November 2021